शिवजी नदेखी भाछैन

By Jayanti Shrestha

हात जोडेर बस्दा शिवजी मलाई दर्शन दिनु भन्दा आएको टुक्का

शिवजी नदेखी भाछैन

ब्रम्ह ज्ञान नबुझी भाछैन।।

Leave a Reply