ब्रह्मज्ञान गाइरहुँ

By Indu Shrestha

सिजनको फलफुल खाईरहुँ ।

ब्रह्मज्ञान गाइरहुँ ।।

क्लासमा धाईरहुँ ।

शिवजीको साथ पाईरहुँ ।।

Leave a Reply