जीवन

By Srijana  Shrestha

मामा बिनाको जीवन
शिब बिनाको जीवन
अधुरो छ है ।।

Leave a Reply